Đầu trang

Phiên Bản Mới: Mê Cung Hắc Ám

Từ 04-09-20

MÊ CUNG HẮC ÁM


Cấp độ yêu cầu: 30

Thông tin cơ bản

  • Lần đầu vào mỗi ngày, khiêu chiến thành công, tiếp tục ải thành công, trở về giao diện chính có thể khiêu chiến tiếp.
  • Mỗi Gunner mỗi ngày có 1 cơ hội khiêu chiến
  • Mỗi lần vượt ải HP sẽ tái lập thành trạng thái ban đầu, HP không kế thừa
  • Khi thất bại có thể sử dụng tính năng tiếp tục ải, cần tốn Xu để hồi sinh đầy HP và chiến đấu lại, mỗi ngày chỉ được tiếp tục ải 1 lần
  • Mỗi vượt 1 tầng Mê Cung Hắc Ám, số tầng khiêu chiến +5.
  • Bảng Xếp Hạngkhiêu chiến:Số tầng vượt mê cung = Số tầng Mê Cung+ Số tầng vượt Mê Cung Hắc Ám x5

Phần thưởng:

  • Vàng, EXP, Nến Thất Bảo,….